4. Nộp tờ khai tăng, giảm, điều chỉnh…BHXH

Hướng dẫn người dùng kê khai các thủ tục chính sách và gửi cơ quan BHXH qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ BHXH Việt Nam

+ Thủ tục 600 có thể chọn loại kê khai: Tăng lao động; Giảm lao động; Tăng tiền lương; Giảm tiềm lương; Khác.

+ Thủ tục 600a loại kê khai chỉ có: Giảm lao động, Giảm tiền lương.

+ Thủ tục 600b loại kê khai chỉ có: Tăng tiền lương, Giảm tiền lương.

1. Đăng nhập
 • Vào trang gddt.baohiemxahoi.gov.vn chọn Đăng nhập.
 • Trên menu trái, chọn Danh sách thủ tục. Màn hình danh sách thủ tục hiển thị, ấn biểu tượng trên cột kê khai để hiện ra màn hình Chọn kỳ kê khai.
2. Chọn kỳ kê khai
 • Hệ thống tự động hiển thị kỳ kê khai mặc định là tháng, năm hiện tại. Số lần kê khai hay còn gọi là đợt kê khai là số tự sinh từ 1 đến 99. Người dùng có thể sửa kỳ kê khai, số lần kê khai chưa tồn tại trên hệ thống và nhỏ hơn hoặc bằng lần kê khai mới mất. Chọn Xác nhận để vào màn hình kê khai hoặc Đóng để hủy bỏ thao tác về màn hình danh sách thủ tục.
3. Chọn lao động
 • Trên màn hình kê khai, chọn Chọn lao động để hiển thị danh sách lao động, người dùng có thể tìm kiếm theo các điều kiện: Mã nhân viên; Họ tên; Phòng ban; Trạng thái. Tích chọn vào ô vuông trước tên người lao động.
 • Đối với thủ tục 600 có thể chọn loại kê khai: Tăng lao động; Giảm lao động; Tăng tiền lương; Giảm tiềm lương; Khác
 • Đối với thủ tục 600a loại kê khai chỉ có: Giảm lao động; Giảm tiền lương
 • Đối với thủ tục 600b loại kê khai chỉ có: Tăng tiền lương; Giảm tiền lương
 • Sau khi chọn lao động và phân loại người dùng chọn Áp dụng để trở lại màn hình lập hồ sơ.
 • Lưu ý: Người dùng có thể xóa danh sách lao động đối với những hồ sơ chưa gửi sang hệ thống tiếp nhận hồ sơ của BHXH. Trên màn hình kê khai người dùng chọn Xóa để xóa lao động trong hồ sơ đang kê khai.
4. Lập hồ sơ
 • Màn hình lập hồ sơ người dùng nhập các thông tin bắt buộc
 • Chọn Lưu để lưu tạm các dữ liệu vừa nhập, trạng thái của hồ sơ lúc này là Đã lưu tạm trên màn hình lịch sử kê khai
 • Chọn Kê khai để lưu và kiểm tra các dữ liệu bắt buộc để chuẩn bị gửi hồ sơ sang hệ thống tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Hệ thống sẽ thông báo đối với các danh sách chưa được điền đủ và đúng dữ liệu. Trạng thái của hồ sơ là Lưu trên màn hình xem lịch sử kê khai
5. Gửi hồ sơ
 • Hồ sơ đủ điều kiện để gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ chỉ khi hồ sơ được lập ở trạng thái Lưu
 • Sau khi nhập đủ và đúng thông tin trên màn hình lập hồ sơ người dùng chọn Kê khai, màn hình Xác nhận nộp hồ sơ người dùng chọn các dữ liệu của đợt kê khai trước được giữ nguyên, để chuyển qua màn hình ký số
 • Trên màn hình ký số người dùng chọn chữ ký hợp lệ và chọn OK đến màn hình nhập mật khẩu của chữ ký số.

Nhập mã PIN chữ ký số

 • Ghi chú: có thể gửi hồ sơ bằng cách vào màn hình Xem lịch sử kê khai sau đó tìm kiếm theo hồ sơ có trạng thái đã Lưu sau đó chọn biểu tượng Nộp và thực hiện thao tác ký số như hướng dẫn ở trên.
 • Sau khi gửi hồ sơ thành công, hệ thống tiếp nhận hồ sơ sẽ trả về mã hồ sơ cho đơn vị, trạng thái hồ sơ là Đã nộp.

Tượng tự với các trường hợp nộp thủ tục khác 601, 602, 603, 604…

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan