Cài đặt USB Token trên MacOS

Sau khi hồ sơ đăng ký được MISA ESIGN thẩm định thành công, USB Token sẽ được gửi về. Anh/chị phải thực hiện cài đặt USB để thực hiện ký số bằng USB Token.

  • Đối với khách hàng nhận được USB Token trước tháng 4/2021 và đang sử dụng MacOS, vui lòng theo dõi hướng dẫn cài đặt Tại đây
  • Đối với khách hàng nhận được USB Token sau tháng 4/2021 và đang sử dụng MacOS, vui lòng theo dõi hướng dẫn cài đặt Tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan