3. Đăng nhập ứng dụng web MISA eSign

1. Mục đích

Ứng dụng MISA eSign (phiên bản website) cho phép người dùng tải tài liệu lên và thực hiện ký số ngay trên chính ứng dụng này.

Ứng dụng hỗ trợ ký hầu hết các định dạng file.

2. Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình đăng nhập của ứng dụng. Anh/chị thực hiện nhập thông tin tài khoản MISA eSign đã được cấp (tài khoản MISA eSign được cấp trong email “Hướng dẫn nộp HS cấp CTS”).

  • (1) Nhập Email/SĐT và Mật khẩu
  • (1) Nhấn Đăng nhập

Đăng nhập thành công, anh/chị có thể thực hiện tải các loại tài liệu lên ứng dụng và ký số.

  • (2) Nhấn vào nút “Tải lên”

Sau đó, anh/chị thực hiện thiết lập chữ ký và ký số vào tài liệu. Vui lòng theo dõi hướng dẫn tại đây.

 

 

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan