Thiết lập chữ ký trên MISA eSign phiên bản mobile

1. Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện thiết lập chữ ký số dùng để sử dụng ký số lên các tài liệu được tải lên trên ứng dụng MISA eSign

2. Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình ký tài liệu trên MISA eSign, anh/chị thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn vào Biểu tượng thiết lập

Tại đây, anh/chị thực hiện thiết lập các thông tin cho chữ ký của mình:

  • Lựa chọn đúng chứng thư số (trường hợp khách hàng có nhiều chứng thư)
  • Nhấn Thêm chữ ký

(1) Chọn kiểu nhãn chữ ký: Vẽ (ký trực tiếp lên ứng dụng), Tên công ty (Lấy theo tên chứng thư), Ảnh (Tải lên từ kho ảnh trên thiết bị di động)
(2) Nhập tên chữ ký: VD: Nguyễn Văn A,…(2)
(3) Thiết lập cách hiển thị chữ ký: tích chọn các thông tin hiển thị trên chữ ký mong muốn.

  • Cuối cùng nhấn Lưu để hoàn thành việc thiết lập chữ ký.

Như vậy, anh/chị đã hoàn thành việc thiết lập cho chữ ký trên ứng dụng MISA eSign.

Khi có nhiều chữ ký và chứng thư số, người dùng phải lưu ý lựa chọn chữ ký số tương ứng với chứng thư số mong muốn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan