3. Ký nộp hồ sơ BHXH điện tử trên AMIS BHXH

1. Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện ký nộp hồ sơ BHXH điện tử bằng chữ ký số từ xa MISA eSign mà không cần phải sử dụng USB Token.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign

Để thực hiện kết nối AMIS BHXH với chữ ký số từ xa MISA eSign, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tại giao diện chính của phần mềm, (1) Chọn Thiết lập, (2) nhấn chọn Chữ ký số.
 • (3) Tích chọn MISA eSign để sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign.

Khi đó, hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu đăng nhập tài khoản MISA eSign:

 • (4) Nhập tài khoản MISA eSign của mình (Tài khoản này là tài khoản anh/chị được cấp khi đăng ký CTS thành công).
 • (5) Nhấn Đăng nhập.
 • Trường hợp đơn vị có nhiều chứng thư số.
  => Vui lòng (6) chọn Chứng thư số phù hợp để sử dụng ký nộp hồ sơ. (7) Nhấn Lưu.
 • Trường hợp đơn vị chỉ có một chứng thư số duy nhất thì bỏ qua bước này.

Như vậy, anh/chị đã thực hiện thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign thành công.

Lưu ý: Trường hợp trước đó, anh/chị đã hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử và ký nộp hồ sơ bằng chữ ký số qua USB Token thì cần ký nộp lại hồ sơ thay đổi sang phương thức ký số từ xa MISA eSign.

 • Để thay đổi thông tin chứng thư số, nhấn Thay đổi để chọn lại.

Bước 2: Ký nộp hồ sơ BHXH điện tử bằng chữ ký số từ xa MISA eSign

 • Tại màn hình của AMIS BHXH. Để ký nộp hồ sơ BHXH điện tử cho cơ quan BHXH,
  (1) Nhấn chọn Ký nộp hồ sơ.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Khi đó, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực về thiết bị đăng ký xác thực ký số của người dùng. Vui lòng sử dụng thiết bị xác thực để xác nhận ký số.

 • Anh/chị thực hiện xác nhận trên thiết bị xác thực để ký số.

Lưu ý: Thời gian thực hiện xác thực bị giới hạn. Vì vậy, anh/chị phải thực hiện thao tác xác nhận nhanh chóng.

Trên ứng dụng MISA eSign, anh/chị thực hiện:

 • Nhấn Đồng ý (2)
 • Sau đó xác nhận lại bằng phương thức xác thực (Face ID, Touch ID, Mật khẩu thiết bị) Tùy thuộc vào thiết lập ban đầu của người dùng.

Như vậy, anh/chị đã xác thực ký tài liệu thành công.

 • Ký thành công, nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Lưu ý:

 • Những hồ sơ Đăng ký, Thay đổi, Ngừng dịch vụ BHXH điện tử sẽ thực hiện xác thực ký số 1 lần trên thiết bị xác thực.
 • Các hồ sơ còn lại đều phải thực hiện xác thực ký số 2 lần.

Vui lòng theo dõi hướng dẫn ký nộp hồ sơ trên AMIS BHXH trong video dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan